hellenic engineers cooperative

Α' τμήμα: πιστοποιήσεις | άδειες | τακτοποιήσεις

Τμήμα Α: Οικοδομικών αδειών, Ρυθμίσεων. Δημοσθένης Αγόρος Συντονιστής κιν 6936 893371

 

• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.4495/17
• Βεβαιώσεις μηχανικού – Ενεργειακά πιστοποιητικά
• Ανακαίνιση - επισκευή κατοικιών
• Τοπογραφικά οικοπέδων
• Μονώσεις ταρατσών – θερμοπρόσοψη κτηρίων
• Άδειες λειτουργίας καταστημάτων 
• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας επιχειρήσεων


1. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οι εργασίες Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α) όπως ισχύει, καθορίζονται οι εξής:
α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχιαολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή αυτοστέγαση παλινοστούντων όπως εκάστοτε προβλέπεται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για την στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα συμπαγούς τύπου, εάν απαιτείται και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους.
ε. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 αρ. 2 ν.4067/12 που συνοδεύονται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
στ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4067/12 που απαιτείται για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
ζ. Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προ του 1923 και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985 Π.Δ. με την επιφύλαξη της δασικής νομοθεσίας.
η. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
θ. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφαλείας και υγείας κτιρίου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ι. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ια. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροόων.
ιβ. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
ιγ. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
ιδ. Κατασκευή πέργκολας άνω των 50τ.μ. σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, προκήπια, σε βεράντες ισογείων ή ανεξαρτήτως επιφάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες.
ιε. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50τ.μ. που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή της τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικών ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εκγαταστάσεων.
ιστ. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις (ν.4067/12 αρ.19 παρ. 2β,2δ,2στ,3)
ιζ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
ιη . Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
ιθ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
κ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κα. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.
κβ. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
κγ. Η κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.1985 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με την στέγη έως τρία (3) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
κδ. Κατασκευή εστιών, φούρνων, τζακιών για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, όταν αυτά δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού.
κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων, τζακιών σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, όταν αυτά δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού.
κστ. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
κζ. Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 αρ. 23 του ν.4067/12.
κη. Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως 5 τ.μ. αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου.
κθ. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.
λ. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
λα. Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 αρ. 2 του ν.4067/12.
λβ. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή διάνοιξη ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
λγ. Νομιμοποίηση εργασιών που απαιτούν Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
λδ. Εκτέλεση εργασιών που απαιτούν Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από ειδικότερες διατάξεις.

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:
 • Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 • Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .
Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση. Ο ρόλος του συνίσταται σε:
 • Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα Θέματα ΥΑΕ
 • Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης
 • Προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων
 • Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
 • Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π.
 • Διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων
 • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Προτάσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας

3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από εδώ και στο εξής με το νόμο Ν.4495/17 γίνονται μόνο με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση. Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια. Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς, άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) σε 24 ώρες. Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87. Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Σε αυτή τη βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής του, τυχούσες νομιμοποιήσεις κ.λ.π., βεβαιώνεται αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 83 του Ν.4495/17. Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων η κοινόκτητων χώρων του ακινήτου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • Γίνεται Ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ σε Μηχανικό από τον Ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη, ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, ή ότι στη διακεκριμένη αυτοτελή, οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία δεν έχουν εκτελεστεί, αυθαίρετες κατασκευές.
 • Παρέχονται στο Μηχανικό Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, Σύσταση Οριζοντίου ή Κάθετου Ιδιοκτησίας, αν υπάρχει συνιδιοκτησία, τα σχέδια της Μελέτης της Οικοδομικής Άδειας (αν έχει εκδοθεί), που αφορούν το ακίνητο, ή αν είναι αυθαίρετο, ή υπάρχουν αυθαιρεσίες του Πολεοδομικού κανονισμού τις ανάλογες Νομιμοποιήσεις που υπάρχουν.
 • Γίνεται επί τόπου στο ακίνητο Αυτοψία και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των παρεχόμενων Αδειοδοτημένων Μελετών κλπ.
 • Ο Μηχανικός διαβιβάζει τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και της Νομιμότητας του Ακινήτου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο ΤΕΕ και εκδίδεται η ανάλογη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

4. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είτε πρόκειται για :
 • Γνωστοποιήσεις λειτουργίας διεύθυνσης βιομηχανίας (εργαστήρια, βιοτεχνίες κλπ.), Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια κλπ.), διεύθυνσης Υπουργείου Μεταφορών (πάρκινγκ, συνεργεία αυτοκινήτων) και φορέων Υπουργείου Παιδείας (παιδικοί σταθμοί, παιδότοποι κλπ.)
Θα βρείτε σε εμάς ένα έμπειρο μηχανικό που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε λογικές τιμές. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από :
 • την σωστή επιλογή του χώρου, είτε είναι νέο οικόπεδο ή υπάρχων χώρος,
 • τον προέλεγχο του χώρου για να είστε σίγουροι ότι έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Νομοθεσίας,
 • την σύνταξη των μελετών και σχεδίων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία αλλά και τις δικές σας απαιτήσεις,
 • την Αλλαγή Χρήσης στην Πολεοδομία, όπου απαιτείται,
 • την ανανέωση εγκρίσεων Πυροπροστασίας, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ή άλλων όπου απαιτείται,
 • την υποστήριξη σε θέματα καταγγελιών, επιβολής προστίμων κ.τ.λ.,
 • και την κατασκευή της υποδομής του χώρου,
 • μέχρι την έκδοση της Γνωστοποίησης Λειτουργίας,

5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/17

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή σας για πιθανές αρχιτεκτονικές υπερβάσεις στην ιδιοκτησία σας, τον δωρεάν επιτόπιο έλεγχο του χώρου σας, την ενημέρωση για τη νομιμότητά του και τις διαδικασίες που απαιτούνται για πιθανή ρύθμιση υπερβάσεων σύμφωνα με το Ν.4495/17.
Η ρύθμιση των πολεοδομικών υπερβάσεων και η έκδοση μοναδικού αριθμού ακινήτου δεν είναι μόνο τυπική διαδικασία που χρειάζεστε σε πιθανή μελλοντική μεταβίβαση ή πώληση της ιδιοκτησίας σας. Απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξία και αξιοποίηση του ακινήτου σας!

6. ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17 , αρθρο 29 , παρ1. Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικράς κλίμακας και αφορά ιδίως:
α) Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
β) Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3, άρθρου 29, Ν4495/17.
γ) Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
δ) Κατασκευή πισίνας.
ε) Αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
ζ) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
η) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.

Β' τμήμα: Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης

Τμήμα Β: Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης. Γεώργιος Οργανόπουλος Συντονιστής: κιν 6937 300063

Μεταξύ άλλων με αντικείμενα:

ι. Εγκατάσταση Συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

ιι. Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001

ιιι. Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής κ Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους σύμφωνα με το πρότυπο BS OHSAS 18001

iv. Εγκατάσταση Συστημάτων HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 και σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς,

v. Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001

vi. Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation). 

Παραδείγματα πιστοποιητικών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που απονέμονται με δική μας μελέτη, φροντίδα και επίβλεψη για την ανάπτυξη της επιχείρησης
Παραδείγματα πιστοποιητικών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που απονέμονται με δική μας μελέτη, φροντίδα και επίβλεψη για την ανάπτυξη της επιχείρησης

Image2
Image4